Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 1. Partycypacja w szkole

Partycypacja (czyli inaczej uczestniczenie) to proces, w którym otrzymujemy możliwość wpływu  – udziału w wydarzeniach, decyzjach i planach, które nas bezpośrednio dotyczą.

Celem partycypacji społecznej nie jest zastąpienie osób sprawujących władzę i odpowiedzialnych za decyzje, ale włączenie w nie wszystkich, dla których będą miały one konsekwencje. Partycypacja może mieć różne formy, w zależności od stopnia zaangażowania uczestników w podejmowane decyzje.

Partycypacja społeczna lub obywatelska to koncepcja, która zakłada, że udział wszystkich zainteresowanych osób w działaniach na rzecz wspólnego dobra lub podejmowaniu decyzji ich dotyczących przynosi najlepsze efekty i wiele korzyści dla osób zaangażowanych. Przejawy partycypacji to wszelkiego rodzaju aktywność oddolna, inicjowana przez samych obywateli, a nie władzę.