Eduspaces21

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!
kurs on-line

PL EN

Moduł 1. Kapitał społeczny w szkole

Szkoła jest miejscem idealnym do rozwijania kapitału społecznego. Zapewnia bezpieczną przestrzeń dla aktywności dzieci i młodych ludzi, którzy mogliby uczyć się ufać innym, samoorganizować się, pracować w mieszanych zespołach, w razie problemów – korzystać ze wsparcia dorosłych. Partycypacja jest do tego wymarzonym narzędziem: wzmacnia więzi pomiędzy jej uczestnikami, daje poczucie sprawczości i uczy odpowiedzialności.

Jednak w szkołach wciąż zbyt mało czasu przeznacza się na prawdziwą pracę zespołową, wzajemną pomoc, otwarte rozmowy na trudne tematy, wspólną pracę na rzecz szkolnej i lokalnej społeczności, na uczniowskie inicjatywy i autonomię.

Dlatego tak ważne jest zrozumienie na czym polega partycypacja.

 

 

 

Czy wiesz, że?

Międzynarodowe badania International Civic and  Citizenship Education Study, prowadzone od lat w ponad 20  krajach na wszystkich kontynentach dowodzą, że w Polsce szczególnie wyraźny jest rozdźwięk między obrazem szkoły w oczach nauczycieli i uczniów. Ci pierwsi są przekonani, że pozostawiają uczniom dużą autonomię i  słuchają ich głosu, tymczasem badani młodzi ludzie oceniają  swój realny wpływ na życie szkoły czy proces nauczania/uczenia się, jako bardzo niski. Z raportów  opracowywanych w ramach zewnętrznej ewaluacji pracy szkoły wynika np., że tylko 6% uczniów ma  poczucie, że może zaproponować wystrój klasy  czy szkoły, a 4% wpłynąć na reguły życia szkolnego  i system oceniania. Widać tu zasadniczą rozbieżność między opiniami  dyrektora czy nauczycieli o wysokiej partycypacji uczniów, a ich codziennym doświadczeniem.